Algemene voorwaarden

 

1.Definities

Opdrachtnemer: Iris Hartong, Iris Hartong Training & Coaching, gevestigd te Naarden, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Iris Hartong.

Overeenkomst: De overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

Opdrachtgever: Contractpartij bij de overeenkomst.

Training: Synoniem voor workshop, cursus, presentatie of gastcollege.

Trainer: Iris Hartong of door haar ingehuurd persoon, die in zowel didactische als in kennisinhoudelijk opzicht capabel is Trainingen te verzorgen.

Cursist: Deelnemer aan een training.

 

2.Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen betreffende het verzorgen van trainingen door Iris Hartong.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

3.Overeenkomst

3.1 Afspraken worden schriftelijk vastgesteld in een overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door zowel Opdrachtgever als Iris Hartong.

3.2 Na ondertekening door de Opdrachtgever heeft deze veertien dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van reden of kosten de opdracht kan annuleren.

3.3 Na de veertien dagen bedenktijd zullen wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst partijen slechts binden, indien schriftelijk door beide partijen overeengekomen.

3.4 Indien de werkzaamheden van Iris Hartong op locatie en/of in opdracht van een derde partij moeten worden uitgevoerd, dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat die derde partij zich op overeenkomstige wijze houdt aan verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

4.Wijziging, annulering, restitutie, vervanging

4.1 Opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 het recht de Training te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden. Het reeds betaalde factuurbedrag zal worden gerestitueerd binnen een termijn van 28 dagen.

4.2 Tussentijdse annulering van een meerdaagse training is niet mogelijk. Wel is het opdrachtgever toegestaan voor of tijdens de Training Cursisten te vervangen.

4.3 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering twee weken voor aanvang van de training wordt Opdrachtgever 50% van de trainingsprijs gerestitueerd binnen een termijn van 28 dagen. Bij annulering  op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de training, is Opdrachtgever de volledige trainingsprijs verschuldigd en is er geen restitutie van gelden mogelijk.

4.4 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de trainer, stakingen en barre weersomstandigheden, daartoe aanleiding geven, is Iris Hartong gerechtigd de Training te onderbreken en deze op een latere datum te plaatsen dan wel de Training te annuleren.

4.5 Iris Hartong behoudt zich het recht voor om onder omstandigheden de Trainer te vervangen.

 

5.Tarieven en betaling

5.1 Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door Iris Hartong uitgevoerde opdrachten, zal Opdrachtgever aan Iris Hartong een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst.

5.2 Opdrachtgever is aan Iris Hartong een vergoeding voor te rijden kilometers verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd tarief, gebaseerd op de reisafstand tussen het woonadres van de trainer(s) en de overeengekomen trainingslocatie.

5.3 Opdrachtgever is aan Iris Hartong vanaf een bepaalde afstand in kilometers een reistijdvergoeding verschuldigd tegen een in de overeenkomst genoemd bedrag per keer.

5.4 Opdrachtgever is over trainingsactiviteiten geen omzetbelasting (BTW) verschuldigd.

5.5 Iris Hartong zal Opdrachtgever vooraf aan de training een factuur sturen waarin de vergoeding voor de Training wordt gespecificeerd. Opdrachtgever dient deze factuur binnen 28 dagen te betalen en tenminste voor aanvang van de eerste Trainingsdatum.

5.6 Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan aan Iris Hartong over het nog openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door Iris Hartong niet tijdig van Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 

6.Uitvoering

6.1 Iris Hartong levert het cursusmateriaal, met uitzondering van aanschaf van boeken.

6.2 Uitvoering van de Training vindt plaats op een door de Opdrachtgever aangegeven locatie. Alle kosten alsmede de zorg van de locatie, waaronder huur en catering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de accommodatie en aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Indien de omstandigheden, als omschreven in artikel 6.2 en 6.3 meebrengen dat de Training naar oordeel van Iris Hartong niet kan worden gegeven, behoudt Iris Hartong zich het recht voor, na overleg met de Opdrachtgever, de Training te staken, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

6.5 Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Iris Hartong dienen binnen 14 dagen na afloop van de Training, schriftelijk aan Iris Hartong te worden gemeld. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure.

6.6 Na afloop van de Training vullen de cursisten een evaluatieformulier in. Iris Hartong stuurt aan Opdrachtgever de resultaten van de evaluatie.

 

7.Intellectueel eigendom

Het copyright en alle rechten van intellectueel eigendom op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals cursusmateriaal, werkvormen, overeenkomsten en inhoud van de website, berusten uitsluitend bij Iris Hartong of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust, tenzij anders overeengekomen.

 

8.Geheimhouding

8.1 Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.

8.2 Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennis nemen.

 

9.Aansprakelijkheid

9.1 Iris Hartong is gehouden de met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met zorg te verrichten.

9.2 Iris Hartong zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikel 4.4 en 6.4 gedwongen is een Training te onderbreken, op te schorten, dan wel de Training te annuleren.

9.3 Iris Hartong is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevold is van een aan Iris Hartong toe te rekenen tekortkoming en dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt, die schade, waartegen Iris Hartong verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

9.4a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

9.5a Indien de assuradeur van Iris Hartong niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Iris Hartong beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.