Training: Knap lastig!

 

De cursus Knap lastig! is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (BSO). De cursus heeft als doel om de pedagogisch medewerkers handvatten te geven om alle kinderen in hun BSO een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Ook de kinderen die als lastig of zelfs 'knap lastig' worden ervaren.

 

Pedagogisch medewerkers blijken in hun dagelijks werk steeds vaker kinderen tegen te komen die zij 'lastig in de omgang' en 'stoorzender in de groep' te ervaren.

Vanuit de opleiding hebben pedagogisch medewerkers wel enige theoretische kennis over kinderen met specifieke stoornissen en omgaan met lastig gedrag, maar missen vaak praktijkervaring met de wijze waarop ze met deze kinderen in een groep kunnen omgaan en hen kunnen ondersteunen.

 

Voor groepsleiding is het van belang om onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met 'lastig' gedrag dat door hen te beinvloeden is ('gewoon lastig' gedrag) en kinderen met 'speciaal lastig' gedrag (als gevolg van of behorend bij bepaalde ontwikkelings- en gedragsstoonissen), waarbij zij ondersteunend en regulerend kunnen handelen. Het gaat hier niet alleen om kinderen met externaliserend gedrag maar ook om kinderen met internaliserend gedrag. Kinderen met internaliserend gedrag worden vaak als minder lastig ervaren voor de voor de groepsleiding, maar hebben wel extra aandacht nodig!

In de cursus wordt veel aandacht besteed aan kinderen met kenmerken van ASS (stoornis in het autistisch spectrum) en AD(H)D.

 

De bijeenkomsten van de cursus:

 1. Hoezo, knap lastig?
 2. Interactie groepsleiding-kind
 3. Omgang in de groep en conflicthantering
 4. Inrichting groepsruimtes en spelmateriaal
 5. Dagplanning en activiteitenaanbod
 6. Samenwerken met ouders: uitwisselen en afstemmen

De cursus Knap lastig! is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Er is een brochure ontwikkeld voor de implementatie en borging van de cursus Knap lastig!

 

Locatie: In-company

Aantal dagdelen: 6 x 3 uur

Aantal deelnemers: min. 8 en max. 15

 

Kosten van de training: € 3300,00

 

Dit bedrag is inclusief:

 • intake op locatie
 • cursusmap
 • de brochure Implementatie en borging voor leidinggevenden
 • evaluatie na afloop van de training

Dit bedrag is exclusief:

 • reiskosten (€  0,19 per km)
 • reistijdvergoeding vanaf 150 km v.v.
 • per cursist het boek Tis knap lastig! Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvang van Josette Hoex en Floortje Kunseler (ISBN: 9789066659353, 4e druk, 2010) a c.a. € 24,50 (zelf aan te schaffen).

De kosten van de training zijn BTW vrij.

 

 

Overige informatie

 

Doelgroep: Pedagogisch medewerkers, leidinggevende en begeleiders

Opleidingsniveau: MBO niveau 3

Werkervaring: vanaf 0-1 jaar

 

Beoogde leereffecten van de training:

Kennis

De cursist:

 • weet hoe een normale ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar globaal verloopt;
 • weet er een verschil is tussen 'gewoon lastig' en 'speciaal lastig' gedrag;
 • neemt kennis van een aantal specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en achtergronden daarvan;
 • weet een aantal basisprincipes van communicatie;
 • weet welke onderwerpen van invloed zijn op de sfeer en onderlinge relaties in de groep;
 • weet dat sommige strategieën door kinderen met lastig gedrag niet begrepen kunnen worden en/of niet haalbaar zijn;
 • kent de criteria voor inrichting van de bso-ruimte;
 • weet wat het belang van een dagplanning is voor kinderen in de bso;
 • weet hoeveel houvast en (vaste) dagroutine geeft aan kinderen met lastig gedrag;
 • heeft inzicht in verschillende typen ouderlijk gedrag;
 • (h)erkent het belang van goede samenwerking met ouders, kinderen en anderen in de bso.

Vaardigheden

De cursist:

 • kijkt naar het kind achter het gedrag;
 • is zich bewust van zij/haar eigen handelen in relatie tot lastig gedrag;
 • past interactiestrategieën toe;
 • herkent belangrijke aandachtspunten in de interactie met kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen;
 • kan conflicthantering toepassen;
 • heeft inzicht in zijn/haar invloed op de (dagelijkse) routine in de bso;
 • realiseert zich het belang van zeggenschap van kinderen bij het opstellen/veranderen van de dagroutine en het bepalen van de inhoud van verschillende activiteiten daarbinnen;
 • heeft inzicht in de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het contact met ouders.

Diploma/certificering: Bewijs van deelname aan de cursus Knap lastig!

 

Voortgang en eindbeoordeling: Er wordt gecontroleerd op actieve deelname aan de cursus. Huiswerk-, lees- en praktijkopdrachten worden besproken tijdens de bijeenkomsten. Om de leerdoelen en het certificaat te behalen dient de cursist minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten aanwezig te zijn geweest. Er wordt van de cursist verwacht dat hij/zij alle 6 bijeenkomsten aanwezig is en indien een bijeenkomst (max. 1) toch gemist wordt dat de bijbehorende opdrachten alsnog uitgevoerd worden.

 

Studiebelasting en doorlooptijd: De studiebelastingsuren per deelnemer is c.a. 40 uur. De voorbereiding op elke bijeenkomst en de uitvoering van de praktijkopdracht kost, afhankelijk per persoon, c.a. 3 uur. De totale doorlooptijd van de training is c.a. 4 maanden.