Training: Werken met baby's

 

!! Deze cursus voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor babyopvang !!

 

Deze cursus is ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby's op een babygroep of verticale groep. De cursus Werken met baby's beoogt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van babyopvang. De cursus heeft als doel om pedagogisch medewerkers bewust te laten maken van de belangrijke rol die zij hebben in het welbevinden en de ontwikkeling van baby's en hen bewust te maken van de invloed die zij hebben op de kwaliteit van de babyopvang. Het accent ligt op de interactie en communicatie met baby's. Als kader voor de interactie met baby's worden zes interactievaardigheden geïntroduceerd:

 1. emotionele ondersteuning bieden
 2. respect voor autonomie
 3. structuur en continuïteit
 4. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 5. ontwikkelingsstimulering
 6. begeleiden van interacties

In de cursus komt het (leren) observeren, interpreteren en elkaar feedback (leren) geven expliciet aan de orde. Daarnaast wordt de samenhang tussen de interactievaardigheid enerzijds en het welbevinden en de ontwikkeling van het kind anderzijds uitvoerig behandeld, met specifieke aandacht voor de hersenontwikkeling. Uit recent onderzoek blijkt dat de ervaringen die een baby opdoet in zijn eerste jaar en de verwachtingen die de baby daardoor opdoet van grote invloed zijn op de verdere (hersen-)ontwikkeling en het welbevinden.

Ook komen in de cursus aspecten aan bod die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en de speelmaterialen en activiteiten. En is er aandacht voor de samenwerking binnen het team en het contact met ouders.

 

De bijeenkomsten van de cursus:

 1. Visie op baby's en babyopvang
 2. Het bieden van emotionele ondersteuning
 3. Respect voor autonomie
 4. Structuur en continuïteit
 5. Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. Samenwerken met collega's en ouders: uitwisselen en afstemmen

De cursus vormt een aanzet tot een veranderingsproces. Het succes van de cursus wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld werkbegeleiding en teamoverleg. Er is een werkmap ontwikkeld met adviezen voor de implementatie en borging van de cursus Werken met baby's.

 

Deze cursus is ontwikkeld door het Nederlands jeugdinstituut.

 

Locatie: In-company

Aantal dagdelen: 8 (2 x 3 uur en 6 x 2,5 uur)

Aantal deelnemers: min. 8 en max. 15

 

Kosten van de training: € 4100,00

 

Dit bedrag is inclusief:

 • intake op locatie
 • voor elke deelnemer een cursusmap
 • evaluatie na afloop van de training
 • een werkmap met adviezen voor de implementatie en borging van de cursus

Dit bedrag is exclusief:

 • reiskosten (€ 0,19 per km)
 • reistijdvergoeding vanaf 150 km v.v.
 • per cursist het boekje Werken met baby's in een groep van Sylvia Nossent en Orpha Vanderhaegen (ISBN: 9789085600558) a circa € 12,90 (zelf aan te schaffen)

De kosten van de training zijn vrijgesteld van BTW.

 

Overige informatie

 

Doelgroep: Pedagogisch medewerker 0-4 jaar, begeleider en leidinggevende

Opleidingsniveau: MBO niveau 3

Werkervaring: vanaf 0-1 jaar

 

Beoogde leereffecten van de cursus:

 

Kennis

De cursist:

 • erkent het belang van goede babyopvang voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby's en erkent de begrippen veiligheid en uitdaging voor het maken van contact met baby's en hun mogelijkheid om te ontwikkelen;
 • weet wat het belang is van de pedagogisch medewerker-babyinteractie voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby's en kent de zes interactievaardigheden: emotionele ondersteuning, respect voor autonomie, structuur en continuïteit, zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties; weet aan welke kenmerken een goede groepsruimte voldoet. Op het gebied van materialen weet hij/zij welke geschikt zijn voor de ontwikkeling van baby's en hoe deze materialen te kunnen gebruiken;
 • weet hoe een voorspelbaar en flexibel dagprogramma te maken en uit te voeren;
 • kent de belangrijkste principes van samenwerken in een team en is zich bewust van het belang van uitwisseling en afstemming met ouders van baby's.

Vaardigheden

De cursist:

 • weet op welke momenten en op welke manieren hij/zij de zes interactievaardigheden kan toepassen;
 • is in staat om de zes interactievaardigheden bij zichzelf en bij anderen te herkennen;
 • kan interacties met baby's beoordelen aan de hand van de zes interactievaardigheden;
 • voert activiteiten uit die geschikt zijn voor baby's;
 • past de zes interactievaardigheden toe in de samenwerking met ouders.

Diploma/certificering: Bewijs van deelname aan de cursus Werken met baby's (voldoet aan de wettelijke eisen gesteld door het IKK).

 

Bewaking voortgang en eindbeoordeling: Er wordt gecontroleerd op actieve deelname aan de cursus. Huiswerk-, lees- en praktijkopdrachten worden besproken tijdens de bijeenkomsten.

Om de leerdoelen en het certificaat te behalen dient de cursist minimaal 7 van de 8 bijeenkomsten actief aanwezig te zijn geweest. Er wordt van de cursist verwacht dat hij/zij alle 8 bijeenkomsten aanwezig is. Wanneer er toch een bijeenkomst gemist wordt (maximaal 1), moet de bijbehorende lees- en praktijkopdracht alsnog uitgevoerd worden.

 

Studiebelasting en doorlooptijd: Studiebelastingsuren per deelnemer is c.a. 40 uur. De voorbereiding per bijeenkomst en uitvoering van de praktijkopdracht per keer kost, afhankelijk per persoon, c.a. 3 uur. De totale doorlooptijd van de cursus is c.a. 4 maanden.