Training: Laten spelen is een vak KDV/PSZ

 

De cursus Laten spelen is een vak is gericht op pedagogisch medewerkers die dreumesen en/of peuters begeleiden in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. In deze cursus leren en oefenen de cursisten een aantal vaardigheden waarmee ze kinderen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Ze leren hoe ze hun gedrag zo effectief mogelijk kunnen inzetten ten behoeve van de kinderen.

 

De cursus is gebaseerd op het uitgangspunt dat zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen de basis vormen waarop een kind kan leren en zich kan ontwikkelen. De ervaringen die een kind opdoet in zijn jonge jaren bepalen voor een groot deel de mate van (zelf)vertrouwen. Pedagogisch medewerkers spelen een grote rol in de ervaringen die een kind opdoet. In de cursus leert de pedagogisch medewerker vijf dimensies van ondersteuning van het kind te hanteren. Deze zijn: emotionele ondersteuning, respect voor autonomie, structuur bieden, informatie en uitleg geven en het begeleiden van interacties. Het gaat hier om ondersteuning die geboden wordt in de sociale interactie tussen pedagogisch medewerker en kinderen.

 

Speciale aandacht is er in de cursus voor het (beter) leren observeren en het interpreteren van het gedrag om zo de sociale ondersteuning goed te kunnen afstemmen.

Voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat ouders betrokken worden bij wat hun kind meemaakt op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Hiervoor is een goede communicatie tussen pedagogisch medewerker en ouders nodig. In cursus leren pedagogisch medewerkers daarom ook de basisprincipes voor het ontwikkelen en in stand houden van een goed contact met ouders.

 

De bijeenkomsten van de cursus:

 1. Introductie op de training
 2. Kijken naar kinderen
 3. Emotioneel ondersteunen
 4. Respect voor autonomie
 5. Structuur bieden
 6. Informatie en uitleg geven en het begeleiden van interacties
 7. Omgaan met ouders

 Deze cursus is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Locatie: In-company

Aantal dagdelen: 7 x 2,5 uur

Aantal deelnemers: Min. 8 en max. 15

 

Kosten van de training: € 3500,00

 

Dit bedrag is inclusief:

 • intake op locatie
 • cursusmateriaal
 • evaluatie na afloop van de training

Dit bedrag is exclusief:

 • supervisie tijdens de praktijkbijeenkomsten (meerprijs in overleg, wanneer deze niet door de leidinggevende of pedagoog van de eigen organisatie kunnen worden begeleid).
 • reiskosten (€ 0,19 per km)
 • reistijdvergoeding vanaf 150 km v.v.

De kosten van de training zijn vrijgesteld van BTW.

 

Overige informatie:

 

Doelgroep: pedagogisch medewerker, leidinggevende, begeleider

Opleidingsniveau: MBO niveau 3

Werkervaring: vanaf 0-1 jaar

 

Beoogde leereffecten van de training:

Kennis

De cursist:

 • beseft dat hij/zij door zijn/haar eigen gedrag invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen;
 • erkent dat zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen de basis vormen waarop een kind kan leren en zich verder kan ontwikkelen;
 • erkent het belang van kijken naar kinderen (observeren en interpreteren);
 • weet waarom betrokkenheid van kinderen op spel belangrijk is;
 • weet wat de vijf dimensies van ondersteuning inhouden en zien er het belang van in;
 • weet op welk moment welke dimensie te kunnen of moeten bieden en op welke manier;
 • weet dat goede oudercontacten nodig zijn om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen;
 • beseft dat wederzijds vertrouwen tussen hem/haar en de ouders de kern vormt van goed contact;
 • weet dat ik in het contact met ouders de dimensies van ondersteuning van belang zijn.

Vaardigheden

De cursist:

 • kan gericht observeren (kan onderscheid maken in sterke en zwakke betrokkenheid van kinderen op spel;
 • kan het eigen gedrag zo effectief mogelijk inzetten te behoeve van de kinderen;
 • kan op het juiste moment en op de juiste manier de vijf ondersteuningsdimensies inzetten;
 • kan de ondersteuningsdimensies inzetten in het contact met ouders.

Diploma/certificering: Bewijs van deelname: Laten spelen is een vak voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.

 

Bewaking voortgang en beoordeling: Tijdens de cursus voeren de cursisten praktijkopdrachten uit die individueel en in de cursusgroep worden nabesproken. Er wordt een actieve deelname verwacht van de cursist. Daarnaast krijgen cursisten in de groepsbijeenkomsten observatieopdrachten.

Actieve deelname aan tenminste 6 van de 7 bijeenkomsten en het uitvoeren van de praktijkopdrachten gelden als minimale eis voor het behalen van het bewijs van deelname.

 

Studiebelasting en doorlooptijd: De voorbereiding op de bijeenkomst en uitvoering van de opdracht en nabespreking kost, afhankelijk per persoon c.a. 3 uur. Het totale aantal studiebelastingsuren per deelnemer (inclusief de cursusuren) is dan c.a. 30 uur. De totale doorlooptijd van de cursus is c.a. 3,5 maanden.